pomoc

laundry-sustainability startpage

Didaktická koncepce Internetové stránky „Leonardo - udržitelný rozvoj”

Obsah:

Didaktická koncepce – Příklady formulací (což znamená různá uspořádání učebních náplní) – Studijní program – Příspěvek studentů k ověření didaktické koncepce

Didaktická koncepce

Tato koncepce je založena na tzv. "blended learningu". Blended learning znamená poskytování kombinace různých didaktických metod. V důsledku optimální kombinace, což znamená "správné" kombinace, pokud jde o cílovou skupinu, se dosáhne optimální účinnosti studia a získaných vědomostí.

Internetová stránka „Leonardo - Udržitelný rozvoj“ poskytuje studijní materiál pro třídy (současné třídy), video nahrávky a editovaný materiál k samostatnému studiu online. Kromě toho je dostupné interaktivní zkoušení se zpětnou vazbou k interaktivní kontrole znalostí. 

Podle publikace Blumschein, Wieland a Steiner 2003 [1] je dokázáno, že je účinné zavést v současných seminářích online kurzy. Současné semináře zajišťují osobní setkávání učitelů a posluchačů.

Výše uvedení autoři dále představují výhody a nevýhody současného stádia a školení po internetu.  

Specifikují také nevýhody elektronického vyučování. 

 

Výhody současného stádia:

 • osobní seznámení účastníků a učitelů
 • osobní kontakt
 • nekomplikované diskuse
 • zaujímání stanovisek
 • základní orientace
 • omezení překážek pokud jde o elektronická média

Velkým přínosem současného stádia je zvláště udržení cílové skupiny s možností osobní interakce.

U domovské stránky „Leonardo - Udržitelný rozvoj“ je cílová skupina velmi důležitým kritériem kvůli plánovanému použití modulů školení bez ohledu na různé cílové skupiny (různé předchozí znalosti, různé základní znalosti, různá kvalifikace, různé zvyklosti a schopnosti).

 

Výhody školení založeného na webu:

 • nezávislost pokud jde o čas a místo
 • možnost snadné aktualizace informací a obsahu.

Nevýhody školení založeného na webu:

 • dlouhá doba manipulace s monitorem je pro demonstraci vyčerpávající
 • problémy s dostupností (modem – množství dat)

Z toho vyplývá, že je třeba kriticky zhodnotit záměnu konvenčních učebních tříd (současné třídy) za elektronické školení založené na webu.

 

Závěry:

Na základě výše zmíněných skutečností jsou žádoucí inteligentní kombinace těchto prvků.

Z modulové konstrukce a různých formulací školení na této Internetové stránce vyplývá flexibilita a adaptabilita. To znamená, že je možná adaptace pro různé cílové skupiny a různé školicí zvyklosti a/nebo různé požadavky.

Kombinované školení a školení online poskytuje požadovanou přidanou hodnotu. Je velmi důležité používat výhody elektronických médií (filmů, simulací/videonahrávek, interaktivních prvků) k získávání dalších znalostí.

Zdroj: [1] Bett, K., Wedekind, J. (ed.) “Lernplattformen in der Praxis”, Waxmann Verlag, 2003

 

Anotace formulací (různé uspořádání obsahů školení)

Tento studijní program používá následující zkratky: “P”, “I” a “P/OF”

Znamenají:

P → presenční část

I → interaktivní část

P/OF → presenční část s možností objasnění dotazů

 

Zavádění různých část:

Presenční část: Školitel má možnost uspořádat třídy na základě poskytnutých prezentací v PowerPointu. To konkrétně znamená: Text na snímcích je formulován tak, aby čtenář byl schopen je pochopit bez předchozích znalostí.

To je rozdíl od klasických prezentací, které většinou poskytují klíčová slova a poutače. To, co umožňuje těmto prezentacím fungovat, jsou dodatečné informace poskytované přednášejícím. 

Speciální styl snímků v PowerPointu ve školicím programu „Leonardo - Udržitelný rozvoj“ umožňuje univerzální použití (viz také komentář „Interaktivita“ uvedený níže). Tato internetová stránka poskytuje prezentace ve formátu pdf. Učitelé mohou získat originální prezentace v PowerPointu z ústavu wfk nebo od dalších partnerů tohoto projektu.

Příprava tříd bude při použití těchto prezentací snadná.

Učitel bude schopen obohatit posluchače o animované simulace, jak je tomu zvláště v Modulu 2, Strojní technologie.

Možnost vytisknout snímky z PowerPointu na fólie pro zpětný projektor učiteli navíc umožňuje poskytnout obsah školení ve vytištěné formě.

 

Interaktivní části: Tyto kapitoly také poskytují výše zmíněné prezentace v PowerPointu. Posluchač si bude osvojovat získané znalosti v rámci samostudia (elektronické školení, školení založené na webu). Pokud se dává přednost tištěné formě, prezentace by se mohly vytisknout jako sylabus – jak je tomu také v případě nedostupnosti internetu.

Témata jsou popsána způsobem, který umožňuje, aby jim porozuměly i osoby bez předchozích znalostí.

To neznamená, že v určitých případech nedojde k nedorozumění nebo ke kladení otázek. To je důvod, proč moduly mají u současných stádií na konci možnost vyjasnit otevřené otázky. Dále je možná komunikace po síti (chat). Posluchači mohou vzájemně komunikovat, vyjasňovat otázky, a pokud je to možné, vyjasňovat otázky s učiteli během vymezených setkání.

Interaktivita funguje v důsledku dvou poskytovaných nástrojů. Prvním je použití doplňovacích testů. Druhým je interaktivní zkoušení online. Tímto zkoušením se chápe soubor otázek k přípravě na plánovanou autentickou zkoušku pro certifikaci. Posluchač získává okamžitě zpětnou vazbu.

 

Prezenční část + otevřené otázky: Pokud jde o prezenční část, byl použit stejný princip. Navíc má posluchač možnost si vyjasnit otevřené otázky.

Příspěvek studentů k ověření didaktické koncepce

Kapitoly těchto modulů byly v praxi testovány na univerzitách a v prádelnách. Studenti vyhodnocovali didaktickou koncepci a strukturu. Rovněž bylo přezkoumáno uspořádání snímků.

Testy byly provedeny na následujících vysokých školách:

 • Hochschule Niederrhein, Faculty of cleaning technology,  Krefeld, DE
 • Politechnika Lodzka (Technical University of Lodz), Department of textile finishing, Lodz, PL
 • University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Textile Institute, Maribor, SI

Poněvadž studenti neměli z minulosti znalosti o tématu udržitelného rozvoje v prádelnách, bylo možné autenticky kontrolovat, zda předložený materiál nevyžaduje vysvětlení. Sami studenti se zúčastnili testu pro zhodnocení získaných znalostí. Současně studenti jako „třetí strana“ zajišťovali nezávislost a vzhledem k jejich vyššímu vzdělání byli správnými osobami k vyhodnocení zavádění didaktických cílů tohoto projektu.

 

[domov] [1. modul] [2. modul] [3. modul] [4. modul] [5. modul] [6. modul] [pomoc] [Praktická cvicení] [izpit] [Chat] [tiskana verzija]