Pomoc

laundry-sustainability startpage

Koncepcja dydaktyczna strony internetowej „Leonardo – zrównoważony rozwój”

 

Treść:

Koncepcja dydaktyczna – Egzemplifikacja założeń (która oznacza różną aranżację treści nauczania) – Program nauki – Studenci uczestniczyli w walidacji celów dydaktycznych

 

Koncepcja dydaktyczna

Koncepcja opiera się o tak zwane „nauczanie mieszane”. Nauczanie mieszane oznacza zapewnienie mieszaniny różnych metod dydaktycznych. W wyniku optymalnej mieszaniny, która oznacza „właściwą” mieszaninę w odniesieniu do grupy realizującej cel, powinno się osiągnąć optymalną efektywność nauczania i wyniki uczenia.

Strona internetowa Leonardo – Zrównoważony rozwój zapewnia materiał do nauczania dla klas (obecnych klas), wideo i materiał edytorski w celu podjęcia samodzielnego uczenia w sposób bezpośredni (on-line). Dodatkowo jest dostępny egzamin interaktywny ze sprzężeniem interaktywnym sprawdzania wiadomości.

Według Blumscheina, Wielanda i Steinera 2003 [1], jako skuteczne udowodniono wprowadzenie kursów on-line w postaci seminariów, które zapewniają spotkania nauczycieli i uczniów twarzą w twarz.

Cytując wyżej wymienione, podane odpowiednio dalej są zalety i wady faz obecności i treningu opartego na stronie internetowej.

Dodatkowo są wyszczególnione wady uczenia elektronicznego.

Zalety faz obecności:

znajomość osobista uczestników i nauczycieli

 • kontakt twarzą w twarz
 • niezakłócone dyskusje
 • zajmowanie stanowisk
 • zasadnicza orientacja
 • odcięcie barier związanych z mediami elektronicznymi
 • Szczególnie dużą zaletą faz obecności jest uwaga i obserwacja grup realizujących cel z możliwością oddziaływania personalnego.
 • Dla internetowej strony „Leonardo” – zrównoważony rozwój (Home page), grupa realizująca cel stanowi ważne kryterium ze względu na planowaną aplikację modułów treningowych w odniesieniu do różnych grup realizujących cel (różna wiedza wstępna, różna wiedza podstawowa, różne umiejętności, zwyczaje i zdolności).

  Zalety treningu opartego na internecie:

   

  • niezależność związana z czasem i miejscem
  • możliwość niezakłóconego wzbogacania informacji i treści
  • Wady treningu opartego na internecie:

   

  • długotrwałe i wyczerpujące przeglądanie ekranu
  • problemy z dostępnością (modem – ilość danych)
  • Stąd całkowita zmiana nauczania klas w formie konwencjonalnej (klasy obecności) na uczenie elektroniczne oparte na stronie internetowej musi być oceniona krytycznie.

  Wniosek:

  Z powodu wyżej wymienionych faktów niezbędne są inteligentne kombinacje (mieszaniny).

  Ze względu na konstrukcję modułową i planowane różne założenia nauczania na tej stronie internetowej, zapewniona jest elastyczność i możliwość adaptacyjna. Oznacza to, że jest możliwe dostosowanie się do potrzeb różnych grup realizujących cel i różnych zwyczajów uczenia i/lub różnych wymagań.

  Uczenie mieszane i uczenie się on-line powinno zapewnić wymagana wartość dodatkową.

  Zasadniczą rzeczą jest wykorzystanie zalet mediów elektronicznych w celu stworzenia innej perspektywy, ruchomych obrazów, symulacji/wideo oraz elementów interaktywnych.

  Źródło: [1] Bett, K., Wedekind, J. (ed.) „Lernplattformen in der Praxis“, Waxmann Verlag, 2003.

  Przypis założeń (różna aranżacja treści nauczania)

  Program nauki zapewnia następujące skróty: „P”, „I”, oraz „P/OF”

  Reprezentują one:

  P faza obecności

  I  faza interaktywna

  P/OF faza obecności z możliwością wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień

   

  Wprowadzanie różnych faz:

  Faza obecności: Dla nauczyciela jest możliwość aranżacji klas w oparciu o dostarczone prezentacje w Power Point. Oznacza to konkretnie: Tekst na kartach jest sporządzony w taki sposób, że może go zrozumieć czytelnik nie posiadający wiedzy wstępnej.

  Jest to różnica w porównaniu do klasycznej prezentacji, która zapewnia w większości słowa kluczowe i elementy przyciągające wzrok. Co czyni, że te prezentacje działają – wynika to z dodatkowych informacji prezentera.

  Specjalnie zaprojektowane karty w Power Point do nauczania programu zrównoważonego rozwoju w ramach Leonardo pozwalają na uniwersalną aplikację (patrz również skrót „interaktywność” poniżej). Strona internetowa dostarcza prezentacje w postaci plików pdf. Nauczyciele mogą uzyskać oryginalne prezentacje w Power Point z Instytutu wfk-Krefeld lub od innych partnerów projektu.

  Przygotowanie klas jest stosunkowo łatwe w wyniku aplikacji prezentacji.

  W wyniku animowanych symulacji, szczególnie jak w module 2, technologia maszyn, nauczyciel jest zdolny do wzbogacania nauczanych klas.

  Dodatkowo, możliwość wydruku kart sporządzonych w Power Point w postaci folii do projektora pozwala nauczycielowi na dostarczenie treści nauczania w postaci mediów drukowanych.

   

  Części interaktywne: Rozdziały te również dostarczają wymienione prezentacje w Power Point w celu rozpoczecia nauki. Uczący się powinien zdobyć wymagana wiedzę za pomocą samodzielnego kształcenia (elektroniczne, uczenie oparte na internecie). Jeżeli preferowane są wydruki, prezentacje mogą być drukowane jako komunikaty – jak również w przypadkach braku dostępu do internetu.

  Zagadnienia są opisane w taki sposób, że może je zrozumieć osoba nie posiadająca wstępnej wiedzy.

  Nie oznacza to, że w szczególnym przypadku nie mogą występować niezrozumienia czy pytania. Dlatego też moduły są zamykane fazą obecności umożliwiającą wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Dodatkowo przewidziana jest pogawędka. Uczący się mogą rozmawiać między sobą, wyjaśniać sporne kwestie oraz, jeżeli możliwe, wyjaśniać zagadnienia z nauczycielami podczas określonych spotkań.

  Wyniki fazy interaktywnej zapewnione są przez dwa dostarczone narzędzia. Pierwszym jest zastosowanie właściwego wyboru. Drugim jest interaktywny egzamin on-line. Egzamin ten obejmuje zestaw pytań, aby przygotować planowany pierwotnie egzamin w celu uzyskania certyfikatu. Uczący się otrzymuje natychmiast odpowiedź.

  Faza obecności + otwarte pytania: W odniesieniu do fazy obecności, ta sama zasada jest stosowana jak wyżej. Dodatkowo, uczący się ma możliwość wyjaśnienia spornych kwestii.

  Studenci uczestniczyli w ocenie celów nauczania.

  Rozdziały modułów były testowane w uniwersytetach i w praktyce w pralniach.

  Studenci oceniali koncepcję dydaktyczną i strukturę. Układ kart był także oceniany krytycznie.

  Testy były wykonywane w następujących jednostkach:

  • Hochschule Niederrhein, Wydział Technologii Czyszczenia, Krefeld, DE
  • Politechnika Łódzka, Instytut Architektury Tekstyliów, Zakład Chemicznej Obróbki Wyrobów Wlókienniczych, Łódź, PL,
  • Uniwersytet w Mariborze, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Włókienniczy, Maribor, SI

   

  • Ponieważ studenci nie posiadali wiedzy wstępnej odnośnie tematyki zrównoważonego rozwoju w pralniach, było autentycznie możliwe sprawdzenie samozrozumienia. Studenci byli również poddani testom oceny uzyskanej wiedzy. Równolegle, studenci jako „osoby trzecie”, zapewniając neutralność i mając do dyspozycji wyższe wykształcenie, byli właściwymi osobami do oceny implementacji dydaktycznych celów projektu.

  [Strona domowa] [Modul 1] [Modul 2] [Modul 3] [Modul 4] [Modul 5] [Modul 6] [Pomoc] [Projekty] [Chat] [Testy] [Wydruk]